Uzmanlıklarımız

Size uygun olan hizmeti seçerek bizimle iletişime geçebilirsiniz

Stanford Binet Zeka Testi

St.Binet zeka testi daha çok 2-6 yaş grubuna uygulanmaktadır. Zeka testinde sözel muhakeme, soyut-görsel muhakeme, sayısal muhakeme ve kısa süreli bellek kapasitelerini değerlendirerek çocukların zeka potansiyelini değerlendirmiş oluyoruz. 

Test sonucunda çocuğun zeka, akademik, sosyal ve ebeveyn ilişkilerinde tespit edilen sorunlara çözüm yolları sunmak için; ileride veya geride kaldığı zihinsel, sosyal ve kliniksel potansiyellerin keşfedilmesiyle, güçlü olduğu alanlarda desteklemek, zayıf becerileri geliştirebilmek adına siz değerli ailelere danışmanlık desteği sağlıyoruz.

Stanford Binet Zeka Testi Nedir?

Zihinsel anlamda 2-6 yaş grubu arasındaki bireylerin değerlendirilmesini sağlayan dünyada en çok kullanılan zeka testlerinden biridir. Üstün zekâlı çocuklardan parlak, normal ve zeka geriliğine kadar her çocuğun zeka seviyesini ölçebilmektedir. St. Binet zekâ testinin aynı zamanda uygulayıcının çocuğu test esnasında incelemesi ile birlikte kliniksel(Özgüven eksikliği, kaygı vb.) bir yorumda bulunmasına da imkan sağlar. 

Zekâ testinin sonucunda bireyin Zekâ Yaşı ve Zekâ Bölümü elde edilir. Kronolojik yaşı 5 yaş olan bir çocuk 5 yaş 5 aylık bir çocuktan beklenecek seviyede performans gösteriyorsa bu çocuğun zekâ yaşı 5 yaş 5 ay olarak hesaplanır. Zihin yaşı kronolojik yaşından ileride olması çocuğun zekâsının normalden üstün olduğunu gösterir, geride olması ise normalin aşağısında olduğunu bize göstermektedir. Testin sonucuna göre de çocuğun zekâ bölümü (Üstün, Parlak, Normal Zeka) elde edilir.

Stanford Binet Zeka Testi Tarihçesi

Stanford Binet Zeka Testi hazırlanmış ilk zeka testidir. Alfred Binet ve çalışma arkadaşı Theodore Simon Fransız okul sistemi için Paris’teki okul çocuklarına geliştirmiş oldukları soruları uygulayarak bireylerde zihinsel gerilik ya da öğrenme güçlüğünü bulmaya çalışmışlardır. 

İlk Stanford Binet Zeka Testi 1905’te tamamlanmıştır. İlk test içeriğinde test ilerledikçe zorluk derecesi artan 30 adet soru bulunuyordu. Testör, teste ilk sorudan başlayarak çocuğun cevap veremediği soruda testi sonlandırıyordu. 1908 yılında bu test her yaş grubundaki ortalama bir çocuğun performansını tahmin edebilecek kadar veri toplanmayı başardı. 

Stanford-Binet Zeka Testi 1916’dan bu yana dört kez revize edilmiştir. 

Testteki yenilemelerin nedenlerini şu şekilde özetlenmektedir:

  • Dil kendini yenileyen bir kavramdır. Dildeki gelişmeler ve yenilikler zeka testi sonuçlarını doğrudan etkilemektedir.
  • Test sonuçların bazı bölgelerde ve ülkeden ülkeye değişiklik gösteriyor olması.
  • Bazı sorulara verilen cevapların, testin uygulandığı çocuğun kız ya da erkek olmasına göre farklılık göstermesi.

Bazı sorunlarınsa yaş gruplarını ayıramaması nedeniyle her yaş grubundaki çocukların bu sorulara doğru cevaplar vermesi. Sonraki düzenlemelerle testteki bu sorunlar ortadan kaldırılmıştır.

1972 yılında puanlama normları standartları yeniden belirlenmiş ve beyaz olmayanlar için yeni normlar eklenirken test maddelerinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. 

Stanford Binet testinin son sürümü 1985 yılında yayınlanmıştır. 

Testin eksik görülen kısımları yeniden revize edilerek Stanford-Binet testinin 15 farklı alt testi zekanın göstergeleri kabul edilen dört tür zihinsel yeteneği ölçecek şekilde düzenlenmiştir. Bunlar ise;

  • Sözel Yargılama,
  • Soyut/Görsel Yargılama,
  • Niceliksel Yargılama,
  • Kısa Süreli Bellektir

Stanford BİNET zeka ölçeği toplamda 15 alt testten oluşur ve 4 ana başlık altında gruplanmıştır. Bu 4 grup; sözel muhakeme, soyut-görsel muhakeme, sayısal muhakeme ve kısa süreli bellektir. 15 alt testin sadece 6 tanesi tüm yaş gruplarına uygulanmakta olup, diğerlerinin uygulanışı çocuğun yaş aralığına göre değişmektedir.

Sözel Muhakeme bölümü çocuğun okuldan, evden ve sosyal çevresinden edindiği sözel bilgi, anlama ve bu sözel becerilerin yeni durumlara nasıl uygulayabildiğini ölçer. Bu maddede çocuğun; kelime bilgisi, sosyal yargılama ve farkındalık, görsel materyal ve sosyal zekada uygunsuz şekli ayırma, gerekli ve gereksiz ayrıntıyı birbirinden ayırt edebilme becerileri ölçülür.

Soyut/ Görsel Muhakeme bölümü çocuğun muhakeme gücünü kullanarak matematik işlemlerini nasıl yorumlayıp çözdüğünü, örnekleri kafasında canlandırma becerileri, görsel ve motor becerileriyle birlikte problem çözme becerilerini inceler. Bu bölüme örnek olarak, çocuklara belli bir zaman içerisinde bitirmeleri gereken yap-boz ve siyah-beyaz küpler örnek verilebilir.

Sayısal Muhakeme bölümü çocuğun sayısal muhakemesini, konsantrasyonunu ve sosyal kavramlar hakkındaki bilgi ve pratiğini ölçer.

Kısa Süreli Bellek bölümü çocuğun konsantrasyon becerilerini, kısa süreli hafızasını ve sıralama becerilerini ölçer. Bu bölümde cümle ve sayısal sıralamaları kullanarak çocuğun görsel ve duyusal kısa süreli belleği ölçülür. Örneğin bu maddenin görsel kısa süreli belleği ölçen bir alt testinde çocuğa farklı boncuk dizilerinin olduğu resimler gösterilir ve daha sonra bunları hatırlayarak tekrar yapması istenir.

Stanford-Binet testi bir grup testi değildir. Her test testör tarafından bireysel olarak uygulanır. Bu test testör ile çocuk arasında görüşmeye benzer. Standart uygulamaya, deneğin zihinsel yaşının olduğu gruptan başlanır. Eğer çocuk bu sorularda başarısız olursa başarılı oluncaya kadar bir önceki düzeye geri gidilir. Başarılı olunan düzey deneğin temel yaşı olarak kabul edilir. Temel yaş belirlendikten sonra uygulayıcı daha yüksek düzeylere geçmeye başlar ve bu işlem denek testin kalan kısmında tamamen başarısız oluncaya kadar sürer. Başarısız olunan düzeyde test sona erer. Test sonucunda puanlama yapılır zekâ yaşını bulur. Aileye test sonucuyla alakalı danışmanlık hizmeti verilir.